Termeni, condiții și confidențialitate

(TALPAC) www.talpac.ro (denumit în continuare TALPAC) este creat și administrat de TALPAC S.R.L. Email de  contact: talpac94@yahoo.com. Adresa poștală: Str. Hanes Gheorghe nr. 3 Constanta

Folosirea serviciilor sau informațiilor oferite de TALPAC, se va realiza numai în conformitate cu termenii și condițiile din acest document, ce includ și politica de confidențialitate.

Orice activitate de utilizare ulterioară a serviciilor, precedată de acordul dumneavoastră, este presupusă a fi echivalentă cu consimțământul dumneavoastră expres că acceptați și veți respecta, în integralitate, prezentul acord și orice document adițional la care acesta face referire.

Acești termeni și condiții pot fi modificați la anumite intervale de timp, iar cu această ocazie, vă rugăm să verificați periodic rubrica aceasta, pentru a fi la zi cu toate modificările. Daca nu sunteți de acord cu continuțul prezentului Acord, vă rugam sa nu accesați acest site și să nu utilizați serviciile și informațiile acestuia.

Acest acord de utilizare se aplică site-ului nostru, www.talpac.ro și conține reguli obligatorii aplicabile oricărei / oricaror persoane fizice sau juridice care utilizează serviciile și informațiile puse la dispoziție de către TALPAC S.R.L. (denumită în continuare „TALPAC”).

www.talpac.ro este vizibil pentru toți utilizatorii care accesează site-ul și vă oferă, prin intermediul site-ului www.talpac.ro, în conformitate cu prevederile prezentului acord, accesul la servicii oferite de TALPAC SRL, istoricul societății, date financiare,o parte din clienți și posibilitatea de contact în vederea colaborării sau anjgajării.

Utilizatorii accepta în mod expres că, utilizând serviciile TALPAC, sunt de acord să primească informări utile legate de utilizarea site-ului sau mesaje de interes general și de felicitare.

  1. Informații despre accesarea site-ului:

1.1. Pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de către TALPAC, nu este necesar să completați date sau formular de înregistrare.

1.2. La rubrica de contact, TALPAC poate solicita anumite informații, cum ar fi: adresa de e-mail, numele și prenumele.

1.3. Nu puteți publica, transmite sau face referire utilizatorilor TALPAC nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, spam, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicație puse la dispoziție de TALPAC sau prin intermediul altor mijloace de comunicație.

1.4. Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea „confidențial” sau cu orice altă mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață a unui produs sau serviciu.

1.5. Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin texte ilegale, rasiale, amenințătoare, abuzive, indecente, discriminatorii sau care încalcă în orice fel drepturi ale terților sau prevederi legale.

1.6. Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea TALPACsau a oricăror alte sisteme informatice, technologice etc (hardware sau software).

1.7. Nu puteți colecta în niciun fel informație indentificabilă personal de la utilizatorii TALPAC, decât cu scopul unic și direct de a solicita oferte pentru compania dumneavoastră.

1.8. Nu puteți restrictiona sau elimina accesul unor alți utilizatori la platformele de comunicație puse la dispoziție de TALPAC.

1.9. Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a caror sursă este ascunsă.

1.10. Nu puteți publica, transmite sau face referire la niciun fel de „joc piramidal” sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor alte persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional ori potențialul de a înșela încrederea unui utilizator normal al serviciilor TALPAC.

1.11. Nu puteți publica materiale pe care TALPAC, la simpla sa discreție, îl consideră ca fiind neadecvat, dată fiind nerespectarea de către acesta a termenilor prezentului acord. De asemenea, nu este necesar a exista o motivație în acest sens.

1.12. Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicație sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi TALPAC pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmitereii sau referinței de de către dvs. a unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile limitărilor de la paragraful precedent.

1.13. Unii utilizatori pot înțelege că este mai simplu să incalce regulile statuate în acest acord, și drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Ca drept urmare, ar trebui să discerneți înainte de a folosi informația cuprinsă în aceste mesaje pentru a face o investiție sau orice altă acțiune care implică folosirea de  fonduri sau resurse proprii sau alte unor terți. Imaginea prezentantă de mesajele publicate poate fi uneori diferită de realitate și poate dăuna.

  1. Modificări aduse TALPAC:

2.1. TALPAC își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului.

  1. Drepturi de autor

3.1. Conținutul și elementele de grafică ale site-ului www.talpac.ro, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul video și audio,  precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă catre utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau campanii promoționale etc.) aparțin TALPAC și partenerilor săi și reprezintă Conținutul TALPAC.

  1. Diverse:

De asemenea, unele servicii oferite de TALPAC pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișati în cazul fiecarui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesat înainte de folosirea serviciului.

4.1. Publicitatea și continutul furnizat de alte părți. Părți ale conținutului inclus în TALPAC pot să fie furnizate de terțe persoane cu care TALPAC are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului TALPAC pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane.TALPAC nu este responsabil în nici o masură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent cp acesta este publicitar sau nu. De asemenea, TALPAC nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul său.

4.2. Serviciile oferite de către TALPAC sunt puse la dispoziția utilizatorilor potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, fără niciun fel de garanții, exprese sau implicite și fără nicio răspundere din partea TALPAC în legătură cu acestea.

4.3. TALPAC nu garantează accesul sigur, continu și neîntrerupt la serviciile sale. TALPAC nu va fi responsabilă pentru nicio problemă sau disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, a sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizarii acestui site.

4.4. Prin accesarea site-ului www.talpac.ro sunteți de acord să exonerați de răspundere TALPAC pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor din prezentul Acord.

  1. Legea aplicabilă și jurisdictie:

Drepturile și obligatiile partilor, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare doar în fața instanțelor românești. Părțile convin că litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului acord, ce nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse soluționării instanței competente potrivit legii de pe raza teritorială a Municipiului Constanța.

  1. Drepturile Persoanelor vizate

6.1. Persoanele vizate beneficiază de urmatoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării (începand cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (începând cu data de 25 mai 2018), dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în masura în care Persoana vizată consideră necesar.

6.2. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, site-ul Talpac să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

  1. Informații suplimentare și datele de contact ale Responsabilului privind Protecția Datelor

7.1. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de  prelucrare efectuate de către site-ul Talpac, precum și cu privire la drepturile de care Persoanele vizate beneficiază în acest context, Persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere (pe suport hârtie/în format electronic, prin e-mail) la următoarele adrese de e-mail: talpac94@yahoo.com., talpac94@gmail.com sau la adresa poștală din Mun. Constanţa, Str. Hanes Gheorghe nr. 3

7.2. De asemenea, Persoanele vizate au posibilitatea de a contacta și Responsabilul privind Protecția Datelor, la următoarea adresă de e-mail: talpac94.lex@gmail.com

Notificari: Orice notificare către TALPAC trebuie trimisă în scris, prin e-mail, prin intermediul poștei sau al faxului, la adresa menționată în prezentul document.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. DEFINIȚII relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal

1.1. Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, stergerea sau distrugerea;

1.3. Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

1.4. Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

1.5. Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

1.6. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

1.7. Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora (începând cu data de 25 mai 2018);

1.8. Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de catre TALPAC SRL către alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege (începand cu data de 25 mai 2018);

1.9. Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

1.10. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar intr-o măsură semnificativă;

1.11. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apararea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.